تعرفه ها

نامحدود ۳۰ نفره
تعداد نفرات : 0 - 30

قیمت ماهانه : 160000 تومان

مشاهده
نامحدود ۵۰ نفره
تعداد نفرات : 30 - 50

قیمت ماهانه : 260000 تومان

مشاهده
نامحدود ۱۰۰ نفره
تعداد نفرات : 50 - 100

قیمت ماهانه : 380000 تومان

مشاهده
نامحدود ۱۵۰ نفره
تعداد نفرات : 100 - 150

قیمت ماهانه : 570000 تومان

مشاهده
نامحدود ۲۰۰ نفره
تعداد نفرات : 150 - 200

قیمت ماهانه : 700000 تومان

مشاهده
نامحدود ۳۰۰ نفره
تعداد نفرات : 200 - 300

قیمت ماهانه : 900000 تومان

مشاهده
نامحدود ۴۰۰ نفره
تعداد نفرات : 300 - 400

قیمت ماهانه : 1250000 تومان

مشاهده
نامحدود ۵۰۰ نفره
تعداد نفرات : 400 - 500

قیمت ماهانه : 1800000 تومان

مشاهده
نامحدود ۶۰۰ نفره
تعداد نفرات : 600 - 500

قیمت ماهانه : 2480000 تومان

مشاهده
نامحدود ۸۵۰ نفره
تعداد نفرات : 850 - 600

قیمت ماهانه : 3500000 تومان

مشاهده
نامحدود ۱۰۰۰ نفره
تعداد نفرات : 850-1000

قیمت ماهانه : 5000000 تومان

مشاهده